എസി ജനറേറ്റർ അവസാനിക്കുന്നു

*These are a Partial Listing. We have over 100+ Generator Ends Available.*
1 കാണിക്കുന്നു–12 ഓഫ് 23 ഫലം
800kW KATYO 2-Bearing Brushless, സമന്വയിപ്പിച്ച ജനറേറ്റർ എൻഡ്
അവ്ക് ൭൦൦ക്വ് ഇരട്ട ബ്രുശ്ലെഷ് സമന്വയിപ്പിച്ച ജനറേറ്റർ എൻഡ് ജിപിഎസ്-൪൫൭൭-൪൫൮൦ ബിയറിംഗ്
ചിതശലഭപ്പുഴു 3512 SR4 SCR 1025kW 1200 RPM Double Bearing AC Generator End
പുഴുവിന്റെ ൬൦൦ക്വ് സ്ര്൪ സിംഗിൾ ബ്രുശ്ലെഷ് സമന്വയിപ്പിച്ച എസി ജനറേറ്റർ എൻഡ് ബിയറിംഗ്
പുഴുവിന്റെ സ്ര്൪ ൧൦൫൦ക്വ് 600 വോൾട്ട് ജനറേറ്റർ എൻഡ്
ഇലക്ട്രിക് മെഷീൻ ൧൦൫൦ക്വ് 1200 ആർപിഎം 600 വോൾട്ട് സിംഗിൾ ബിയറിംഗ് സമന്വയിപ്പിച്ച എസി ജനറേറ്റർ എൻഡ്
Kato ൧൦൫൦ക്വ് 1200 ആർപിഎം 600 വോൾട്ട് ഇരട്ട ബിയറിംഗ് സമന്വയിപ്പിച്ച എസി ജനറേറ്റർ എൻഡ്
Kato ൧൦൫൦ക്വ് 1200 RPM Double Bearing Brusless Synchronous AC Generator End
1 2