એસી જનરેટર એન્ડ્સ

*These are a Partial Listing. We have over 100+ Generator Ends Available.*
1 બતાવી–12 ના 24 પરિણામો
1050kW KATO Single Bearing Brushless Synchronous Generator End
8.9 કેડબલ્યુ Marrelli 1 બેરિંગ Brushless, સિંક્રનસ એસી જનરેટર અંતે
800કેડબલ્યુ KATYO 2-બેરિંગ Brushless, સિંક્રનસ જનરેટર અંતે
AVK 700kW ડબલ બેરિંગ Brushless સિંક્રનસ જનરેટર અંતે જીપીએસ-4577-4580
બીબીસી 350kW જનરેટર અંતે
કેટરપિલર 1025kW 3512 વડાપ્રધાન પાવર મોટા ડબલ બેરિંગ જનરેટર અંતે
ઈયળ 3512 SR4 SCR 1025kW 1200 RPM ડબલ બેરિંગ એસી જનરેટર અંતે
કેટરપિલર 600kW SR4 સિંગલ બેરિંગ Brushless સિંક્રનસ એસી જનરેટર અંતે
કેટરપિલર SR4 395kW વડાપ્રધાન પાવર જનરેટર અંતે વિકલ્પ
ઇલેક્ટ્રીક મશીન 1050kW 1200 RPM 600 વોલ્ટ સિંગલ બેરિંગ સિંક્રનસ એસી જનરેટર અંતે
કાટો 1050kW 1200 RPM 600 વોલ્ટ ડબલ બેરિંગ સિંક્રનસ એસી જનરેટર અંતે
1 2