എസി ജനറേറ്റർ അവസാനിക്കുന്നു

*ഈ ഒരു ഭാഗിക പട്ടിക ഉണ്ട്. നാം മേൽ 100+ ജനറേറ്ററിൽ ലഭ്യമായ അവസാനിക്കുന്നു. *
1 കാണിക്കുന്നു–12 ഓഫ് 24 ഫലം
1050kW ആണ് Kato സിംഗിൾ ബ്രുശ്ലെഷ് സമന്വയിപ്പിച്ച ജനറേറ്റർ എൻഡ് ബിയറിംഗ്
8.9 kW ആണ് മര്രെല്ലി 1 കായ്ക്കുന്ന ബ്രുശ്ലെഷ്, സമന്വയിപ്പിച്ച എസി ജനറേറ്റർ എൻഡ്
800kW ആണ് കത്യൊ 2 കായ്ക്കുന്ന ബ്രുശ്ലെഷ്, സമന്വയിപ്പിച്ച ജനറേറ്റർ എൻഡ്
അവ്ക് ൭൦൦ക്വ് ഇരട്ട ബ്രുശ്ലെഷ് സമന്വയിപ്പിച്ച ജനറേറ്റർ എൻഡ് ജിപിഎസ്-൪൫൭൭-൪൫൮൦ ബിയറിംഗ്
പുഴുവിന്റെ ൧൦൨൫ക്വ് 3512 പ്രധാനമന്ത്രി പവർ ബൃഹത്തായ ഇരട്ട ജനറേറ്റർ എൻഡ് ബിയറിംഗ്
ചിതശലഭപ്പുഴു 3512 സ്ര്൪ scr ൧൦൨൫ക്വ് 1200 ആർപിഎം ഇരട്ട ബിയറിംഗ് എസി ജനറേറ്റർ എൻഡ്
പുഴുവിന്റെ ൬൦൦ക്വ് സ്ര്൪ സിംഗിൾ ബ്രുശ്ലെഷ് സമന്വയിപ്പിച്ച എസി ജനറേറ്റർ എൻഡ് ബിയറിംഗ്
പുഴുവിന്റെ സ്ര്൪ ൧൦൫൦ക്വ് 600 വോൾട്ട് ജനറേറ്റർ എൻഡ്
പുഴുവിന്റെ സ്ര്൪ ൩൯൫ക്വ് പ്രധാനമന്ത്രി പവർ ജനറേറ്റർ എൻഡ് പകരമുള്ള
ഇലക്ട്രിക് മെഷീൻ ൧൦൫൦ക്വ് 1200 ആർപിഎം 600 വോൾട്ട് സിംഗിൾ ബിയറിംഗ് സമന്വയിപ്പിച്ച എസി ജനറേറ്റർ എൻഡ്
Kato ൧൦൫൦ക്വ് 1200 ആർപിഎം 600 വോൾട്ട് ഇരട്ട ബിയറിംഗ് സമന്വയിപ്പിച്ച എസി ജനറേറ്റർ എൻഡ്
1 2